fbpx

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok I. Úvdné ustanovenia

 1. Bettys Academy (ďalej len Bettys) je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcich fyzické osoby, ktoré organizujú voľnočasové aktivity podporujúce vzdelávanie anglického jazyka pre združené deti a mládež. 
 2. Sídlom Bettys je Riečna 481/10, 013 13 Rajecké Teplice. 
 3. V mene Bettys vykonáva právne úkony predseda Bettys (ďalej len “Predseda”). Predseda môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene Bettys písomne splnomocniť inú osobu. 

Článok II. Poslanie

 1. Poslaním Bettys je najmä:
  1. podpora detí a mládeže vo vzdelávaní anglického jazkyka hravou formu,
  2. vzdelávanie detí a mládeže o prírodných, kultúrnych a etnografických daností jednotlivých krajín v súlade s medziľudskými vzťahmi a prírodou,
  3. podpora vzdelávania detí v environmentálnej oblasti,
  4. poslanie Bettys sa napĺňa formou organizovania voľnočasových aktivít, detských táborov, výletov a kultúrno-spoločenských podujatí a tvorbou spracovania videí. 
 2. Za účelom zabezpečenia napĺňania svojho poslania Bettys vykonáva aj vlastnú hospodársku činnosť.

Článok III. Členstvo v Bettys

 1. Členom Bettys sa môže stať fyzická osoba, ktorá prejaví vôľu dodržiavať tieto stanovy a podieľať sa na plnení poslania Bettys.  
 2. Členstvo v Bettys je:
  1. riadne, alebo 
  2. voľné
 3. Riadnym členom sa môže stať iba osoba, ktorá dosiahla plnoletosť. Splnenie tejto podmienky osoba preukazuje dokladom totožnosti. 
 4. Riadne členstvo v Bettys vzniká rozhodnutím Rady na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o riadne členstvo v Bettys. 
 5. Riadne členstvo v Bettys zaniká:
  1. písomným oznámením riadneho člena o ukončení jeho členstva v Bettys,
  2. úmrtím riadneho člena, 
  3. vylúčením riadneho člena Radou.
 6. Riadny člen Bettys má právo
  1. zúčastňovať sa na zasadnutí Rady, 
  2. voliť Predsedu a byť volený za Predsedu, 
  3. podielať sa na činnosti Bettys, 
  4. na všetky informácie týkajúce sa činnosti Bettys. 
 7. Riadny člen Bettys nemôže previesť svoje členské práva na inú osobu ani sa nechať pri ich uplatňovaní zastúpiť inou osobou. 
 8. Voľné členstvo vzniká rozhodnutím Predsedu Bettys alebo Rady na základe elektronickej prihlášky na danú voľnočasovú aktivitu (tábor, stretnutia, výlety, kultúrno-spoločenské podujatia, a iné…).
 9. Voľné členstvo v Bettys zaniká ukončením danej voľnočasovej aktivity na základe ktorej bolo členstvo prijaté. 
 10. Voľný člen Bettys má právo podielať sa na činnosti Bettys a na všetky informácie týkajúce sa členských práv voľného člena Bettys. 
 11. Člen Bettys má povinnosť 
  1. dodržiavať stanovy Bettys, vnútorné predpisy Bettys a rozhodnutia orgánov Bettys, 
  2. platiť členské príspevky do Bettys v sume a termíne schválených Radou, 
  3. zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo Bettys. 
 12. Neplnoletú osobu pri výkone jej členských práv a povinnosti zastupuje jej zákonný zástupca.

Článok IV. Rada

 1. Najvyšším orgánom Bettys je Rada. Tvoria ju všetci riadni členovia Bettys. 
 2. Každý riadny člen Bettys má pri hlasovaní na zasadnutí Rady jeden hlas. 
 3. Rada sa koná na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne dostupné obvyklým spôsobom
  1. do 30 dní od uplynutia jedného roka posledného zasadnutia Rady, 
  2. do 10 dní od doručenia žiadosti nadpolovičnej väčšiny riadnych členov Bettys o zasadnutie Rady. 
 4. Okrem termínov uvedených v bode 3 sa zasadnutie Rady môže konať aj v inom termíne na základe rozhodnutia Predsedu, pričom ustanovenia bodu 3 tohto článku majú v prípade kolízie prednosť. 
 5. Radu zvoláva 
  1. Predseda najmenej 30 dní pred termínom jej konania, ak nastala situácia podľa bodu 3 písm. a), alebo bodu 4,
  2. Predseda najmenej 7 dní pred termínom jej konania, ak nastala situácia podľa bodu 3 písm. b),
  3. ktorýkoľvek riadny člen Bettys najmenej 7 dní pred termínom jej konania, ak si Predseda nesplnil povinnosť podľa písm. a) alebo b), alebo ak uplynulo funkčné obdobie Predsedu a nový Predseda nebol do funkcie zvolený. 
 6. V prípade, ak podľa bodu 5 písm. c) zvolali Radu viacerí riadni členovia Bettys nezávislé od seba, za legitímne sa považuje to zasadnutie Rady, ktoré bolo zvolené ako prvé v poradí. 
 7. Pre účely týchto stanov sa za zvolanie Rady považuje písomné zaslanie informácie o dátume, mieste, čase začiatku konania a programe zasadnutia Rady všetkým riadnym členom Bettys. 
 8. Zasadnutie Rady vedie jej zvolávateľ alebo ním poverená osoba. 
 9. Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň polovica všetkých riadnych členov Bettys. 
 10. Ak nie je Rada uznášaniaschopná podľa bodu 9 tohto článku do 60 minút po stanovenom začiatku jej konania alebo po strate jej uznášaniaschopnosti, stáva sa uznášaniaschopnou bez ohľadu na počet prítomných riadnych, pričom uznesenia je možné prijať len vo veciach, ktoré boli súčasťou programu, zaslaného podľa bodu 7 tohto článku. V ostatných veciach, môže Rada prijať len odporúčania a stanoviská. 
 11. Rada najmä
  1.  schvaľuje program rokovania na začiatku zasadnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov Bettys; pričom vo veciach, ktoré neboli súčasťou programu zaslaného podľa bodu 7 tohto článku, môže Rada prijať len odporúčania a stanoviská,
  2. rozhoduje o prijatí, zmenách a výklade stanov Bettys dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych členov Bettys,
  3. rozhoduje o zániku Bettys dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych členov Bettys,
  4. rozhoduje o prijatí nových členov Bettys a o ich vylúčení z Bettys dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych členov Bettys,
  5. volí a odvoláva Predsedu nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov Bettys, 
  6. schvaľuje plán činností, rozpočet, správu o hospodárení a výročnú správu Bettys nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov Bettys,
  7. rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnu väčšinou prítomných riadnych členov Bettys. 
 12. Hlasovanie na zasadnutí Rady je verejné okrem prípadov uvedených v bode 13 tohto článku.
 13. Hlasovanie na zasadnutí Rady je tajné v nasledujúcich prípadoch:
  1. voľba Predsedu, 
  2. ak o to požiada aspoň jedna štvrtina prítomných riadnych členov Bettys. 
 14. Formou rozhodovania Rady je uznesenie. 

Článok V. Predseda

 1. Predseda riadi Bettys v čase medzi zasadnutiami Rady a v súlade s jej uznesením.
 2. Predsedu volí a odvoláva Rada na obdobie 5 rokov. 
 3. Predsedovi vzniká mandát odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bol zvolený vyhlásením výsledkov jeho voľby. 
 4. Predsedovi zaniká mandát 
  1. zvolením nového Predsedu, 
  2. písomným vzdaním sa funkcie Predsedu, 
  3. jeho odvolaním Radou, alebo 
  4. jeho úmrtím. 
 5. Predseda
  1. zvoláva Radu a obsahovo pripravuje jej zasadnutie, 
  2. zabezpečuje činnosť Bettys podľa plánu činnosti schváleného Radou, 
  3. rozhoduje o prijatí a o vylúčení voľných členov Bettys, 
  4. hospodári s majetkom Bettys. 
 6. Zaniknutím mandátu Predsedu podľa bodu 4 písm. b) až d) jeho kompetencie vrátane konania v mene Bettys prechádzajú na najstaršieho riadneho člena, ktorého mandát je platný do najbližších volieb Predsedu.  

Článok VI. Majetok a hospodárenie Bettys

 1. Majetok Bettys môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva. 
 2. Zdrojom príjmov sú 
  1. členské príspevky, 
  2. granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia, 
  3. dotácie a príspevky od subjektov verejnej správy a samosprávy, 
  4. príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia, 
  5. príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, ktorú Bettys vykonáva na neziskovom princípe na zabezpečenia svojho poslania.  
 3. Majetok Bettys slúži na zabezpečenie poslania Bettys. 
 4. S majetkom Bettys hospodári Predseda v súlade s uznesením Rady.  

Článok VII. Zánik Bettys

 1. O dobrovoľnom zániku Bettys rozhoduje Rada. 
 2. Súčasťou rozhodnutia Rady podľa bodu 1 je 
  1. menovanie likvidátora, ktorý vykonáva majetkové vyrovnanie a 
  2. spôsob naloženia so zostávajúcim majetkom po majetkovom vyrovnaní. 

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením Valných zhromaždením dňa 23.10.2020.