fbpx

POVINNOSTI A OPATRENIA

LETNÉ TÁBORY 2021 sú povolené a my sme pre vás pripravili súhrn informácií a opatrení, ktoré je potrebné vedieť pred začiatkom letného tábora, a ktoré bude potrebné dodržiavať počas letného tábora. My v Bettys Academy sme pripravení zaviesť všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia, aby sme zabezpečili deťom bezpečné leto bez komplikácií. 

Aké povinnosti má zákonný zástupca dieťaťa pred nástupom na letný tábor?

Negatívny výsledok RT – PCR testu – všetci účastníci letného tábora, vrátane lektorov a pedagogického dozoru, musia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku. Testovanie je pre deti bezplatné. Na test je potrebné sa objednať včas TU na stránke korona.gov.sk. Vo formulári zakliknúť kolónku „Idem na denný alebo pobytový tábor.“ Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre deti: 

  • do dovŕšenia 10 roku veku,
  • ktoré sú očkované (viac info TU),
  • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – Tak ako každý rok, je potrebné pri nástupe na letný tábor predložiť Prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Potvrdenie o bezinfekčnosti je písomné vyhlásenie rodiča alebo iného zákonného zástupcu a toto čestné vyhlásenie nesmie byť staršie ako 1 deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na letný tábor). Toto vyhlásenie vám pošleme mailom spolu s organizačnými pokynmi týždeň pred začatím tábora.  

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, najskôr jeden mesiac pred začiatkom letného tábora. Ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti. 

Aké povinnosti má organizátor v letnom tábore?

  • povinnosť vykonávania vstupného zdravotného filtra u detí nad rámec zákona /meranie teploty/,
  • povinnosť vykonávať zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie,
  • povinnosť zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej a aj prevádzkovej hygieny: umývanie rúk, používanie dezinfekcie, dodržiavanie pravidiel pri kašľaní a kýchaní, kontrola dodržiavania zásad osobnej hygieny deťmi a ostatnými účastníkmi akcie, dôsledná sanitácia priestorov a prostredia, t. j. prevádzková hygiena všetkých priestorov tábora, so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia, dôrazná opakovaná edukácia detí a personálu pred a v priebehu podujatia,
  • povinnosť organizovať výlety s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v danom okrese a podľa platných vyhlášok ÚVZ SR.
  • personál tábora je povinný taktiež predložiť negatívny výsledok RT – PCR testu, príp. potvrdenie o očkovaní, či prekonaní ochorenia COVID19.

Aby mali deti bezpečné a pohodové leto s Bettys Academy, nič nezanedbáme a urobíme všetko preto, aby bol SUMMER CAMP plný zábavy a dobrodružstva:)