fbpx

VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bettys Academy zhromažďuje a používa vaše osobné údaje výlučne v rámci ustanovení zákona o ochrane údajov, ktorý platí v Slovenskej republike. Nasledujúce vysvetlenia poskytujú informácie o spôsobe zhromažďovania a používania osobných údajov, ak aj o rozsahu tohto zhromaždenia a použitia a jeho účel. Tieto informácie si môžete kedykoľvek prečítať na našej webovej stránke.

Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Aké údaje teda uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. V kombinácii s ostatnými údajmi, ktoré sú nám prístupné, sa tieto informácie považujú za osobné údaje, a preto s nimi nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete ukladať voliteľné cookies (napr. cookies na účely marketingu, analytické cookies, a pod.), môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj. Niektoré technické cookies však deaktivovať nie je možné, pretože tie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webstránky. Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do záujmových skupín. Napríklad, či máte záujem o tábory alebo kurzy, a podľa toho prispôsobujeme reklamu. Na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov. 

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, prístup do newslettera a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, adresa dieťaťa, telefónne číslo zákonného zástupcu. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. 

Čo to je spracovanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracovanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

Na čo tieto informácie o vás a vašich deťoch používame (účely)? A na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je Bettys Academy so sídlom Riečna 481/10, 01313 Rajecké Teplice, Slovensko. K zberu osobných údajov dochádza na našej stránke: www.bettys.sk.

Osobné údaje zadávané na stránke:

 • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu rodiča – na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;
 • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu dieťaťa – na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe;
 • e-mail – komunikácia so zákazníkom o zúčastnení sa na rôznych aktivitách;
 • e-mail – doručovanie marketingových informácií osobám, ktoré už využili naše služby; ide o tzv. oprávnený záujem prevádzkovateľa (nášho občianskeho združenia), ktorý je jedným z právnych základov spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením GDPR. Ako prevádzkovateľ môžeme v rámci výkonu našej činnosti, samozrejme v primeranej miere a rešpektujúc Vaše práva a oprávnené záujmy, poskytovať naším klientom čo najlepšiu „hodnotu za peniaze“ a máme záujem podporiť predaj našich produktov a poskytovanie našich služieb voči existujúcim klientom;
 • e-mail – doručovanie marketingových informácií osobám, ktoré súhlasili so zaslaním marketingových informácií alebo nás o to požiadali;
 • mobilné číslo – za účelom informovania v prípade, že je nutné sa spojiť s rodičom okamžite.  

Vaše osobné údaje nebudú použité na profilovanie.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). 

Odvolanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov

Ak ste v konkrétnom prípade udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a to ústnou, písomnou alebo elektronickou formou. V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva. Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: Bettys Academy, Riečna 481/10, 01313 Rajecké Teplice. 

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: info@bettys.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje informácie o zodpovednej osobe. Zodpovednou osobou je občianske združenie Bettys Academy, so sídlom: Riečna 481/10, 01313 Rajecké Teplice. 

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) - alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

 • Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť WebSupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, s ktorou bude od 25.05.2018 uzavretá sprostredkovateľská zmluva na účely čo najvyššej ochrany vašich údajov.
 • Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje:
 • Ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene a podľa našich pokynov, napríklad účtovník, advokát, IT technik, avšak títo vždy v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov a iba v nevyhnutnom rozsahu, na základe zákona. Pokiaľ nie je nutné, aby nám tieto subjekty poskytli ich služby bez toho, aby pracovali aj s Vašimi konkrétnymi údajmi, Vaše osobné údaje im neposkytujeme. 

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé správanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@bettys.sk. Ďakujeme.

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracovania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám. Bettys Academy, Riečna 481/10, 01313 Rajecké teplice, Slovenská republika. Web: www.bettys.sk, E-mail: info@bettys.sk